EncoEnCo

Contact EnCo

สมัครงาน

วิศวกร (ปฏิบัติงานพื้นที่วังจันทร์ / วังน้อย)

Pin  พื้นที่วังน้อย (พระนครศรีอยุธยา) / พื้นที่วังจันทร์ (ระยอง)
 
Clock  งานเต็มเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การพัฒนามาตรฐานงานวิศวกรรม

 • จัดทำฐานข้อมูลทางเทคนิควิศวกรรมให้ทันสมัย (แบบ/Spec. /ประวัติการบำรุงรักษา)
 • วิเคราะห์แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ/อุปกรณ์สาธารณูปโภค และครุภัณฑ์สำนักงาน - พัฒนาระบบงานดูแลอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001, TPM เป็นต้น 
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของงานต่อเติม/ปรับปรุง และ/หรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
 • ดำเนินโครงการเพื่อเสริมภาพลักษณ์องค์กร                                                          

 

การควบคุมมาตรฐานงานวิศวกรรม

 • กำหนดมาตรฐานขั้นตอนดำเนินการในการบำรุงรักษา ระบบ/อุปกรณ์โยธา-สุขาภิบาล
 • จัดทำข้อกำหนดและคู่มือในงานซ่อมแซมบำรุงรักษา ติดตั้ง ระบบ/อุปกรณ์
 • จัดหาผู้รับจ้างงาน ควบคุมงาน ตรวจสอบ ตรวจรับ และจัดทำรายงานประเมินผู้รับจ้าง 
 • ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ระบบ/อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ให้ปฏิบัติงานตาม Quality Procedure"              

 

งานบำรุงรักษา                                                                

 • จัดทำแผนการบำรุงรักษาและจัดทำประวัติบันทึกการบำรุงรักษา
 • จัดทำข้อมูล/ทะเบียนทรัพย์สินระบบ และอุปกรณ์ รวมถึงบริหารจัดการอะไหล่สำรอง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ในศูนย์ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์ที่ซ่อมแซมและติดตั้งเพิ่มเติม 
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน
 • จัดทำงบประมาณเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบ/อุปกรณ์ ต่างๆ


งานบริหารจัดการทรัพย์สิน                                            

 • ควบคุมดูแล และบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสาธารณูปโภค รถบริการ ค่าใช้พื้นที่ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน บริการแรงงาน เป็นต้น
 • ตรวจสอบเอกสารผู้รับจ้าง เช่น เอกสารเบิกจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง
 • ควบคุม ดูแล และจัดให้มีการจัดทำและบันทึกข้อมูล SAP – PM"              

 

งานอื่น ๆ

 • เป็นวิทยากรบรรยาย แนะนำอาคาร เมื่อมีหน่วยงานข้างนอกเข้ามาเยี่ยมชมดูงาน
 • จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเครื่องกล หรือไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม หรืองานบริหารทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ปี
 • แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) Score: 500 ขึ้นไป
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ วังน้อย (พระนครศรีอยุธยา) หรือ วังจันทร์ (ระยอง)

 

Apply for this position

ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารพื้นที่ (ปฏิบัติงานพื้นที่วังจันทร์ / วังน้อย)

Pin  พื้นที่วังน้อย (พระนครศรีอยุธยา) / พื้นที่วังจันทร์ (ระยอง)
Clock  งานเต็มเวลา


 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานบริการทรัพยากรกายภาพ

 • ให้บริการงานทรัพยากรกายภาพ เพื่อการบริหารพื้นที่และอาคารสถานที่ให้กับผู้ว่าจ้าง รวมถึงการบริหารกำกับดูแลผู้รับจ้าง เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานวิศวกรรม งานทำความสะอาด งานความปลอดภัย งานความมั่นคง งานสิ่งแวดล้อม งานดูแลสวน งานป้องกันและกำจัดแมลง และอื่นๆ 
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานทรัพยากรกายภาพ ของผู้รับจ้างงาน ให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดของอาคาร 
 • กำกับดูแลผู้ใช้พื้นที่อาคารให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของอาคาร และคู่มือผู้ใช้อาคาร
 • จัดการและดูแลรักษาทรัพยากรกายภาพ หรือทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

งานระบบคุณภาพ

 • ดำเนินการจัดการพลังงาน ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดการพลังงานของกระทรวงพลังงาน
 • ตรวจสอบแผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากล
 • ตรวจสอบความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานของอาคาร เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ ประเมินความเสี่ยง มาตรการความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร และงานอื่นๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • ตรวจสอบข้อกำหนดและคู่มือในบำรุงรักษาอาคาร ระบบ/อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม

 

งานวางแผนและพัฒนา

 • จัดประชุมหน่วยงานและสรุปหน้าที่งานเพื่อวางแผนงาน รายวัน / สัปดาห์ / เดือน
 • วางแผนงานลูกค้าสัมพันธ์และติดตามผล
 • เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานของส่วนงาน

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

 • จัดทำ TOR พร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ทั้งของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
 • จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและเบ็ดเตล็ดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างและ บริษัทฯ
 • กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและระเบียบของบริษัทฯ

 

งานอื่นๆ

 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • ส่งมอบงานกับผู้ว่าจ้างและตรวจรับงานผู้รับจ้าง พร้อมติดตามรายรับและรายจ่ายให้เป็นไปตามแผน
 • บริหารเวลาในการทำงานให้ตรงตามแผนงานที่กำหนด
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม หรืองานบริหารทรัพย์สินอย่างน้อย 2 ปี
 • แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) Score: 500 ขึ้นไป
 • สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ วังน้อย (พระนครศรีอยุธยา) หรือ วังจันทร์ (ระยอง)
Apply for this position

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน

 Pin  จตุจักร ,กรุงเทพฯ
 
Clock  งานเต็มเวลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

แผนธุรกิจ

 • จัดทำแผนธุรกิจโดยติดตามข่าวสาร ข้อมูลเศรษฐกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ นโยบาย วิสัยทัศน์ จุดอ่อน-จุดแข็ง บริษัท
 • จัดทำประมาณการ Financial Projection ในอนาคต ทั้งแผนรายได้, ค่าใช้จ่าย, การลงทุน และงบกระแสเงินสด ทั้งระยะสั้นและระยยาว รวมทั้งจัดทำข้อมูล e-planning ตามรูปแบบของผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.
 • จัดทำ Key Performance Indicator (KPIs) ของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงาน
 • จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท รายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


งานพัฒนาธุรกิจและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่

 • หาโอกาสทางธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้รับจากกระบวนการจัดทำแผลกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ตลาด และวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของธุรกิจ และกำหนดแผนงานที่เหมาะสม
 • นำเสนอและขออนุมัติตามกระบวนการขั้นตอนการลงทุนของบริษัท และหลักเกณฑ์ของผู้ถือหุ้น


บริหารความเสี่ยง

 • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
 • กำหนดนมาตรการควบคุมผู้รับผิดชอบ และการวัดผลของงานบริหารความเสี่ยงบริษัท
 • จัดทำรายงานความเสี่ยงประจำปี ตามรูปแบบของผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.
 • วางระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท


นโยบายการควบคุมภายใน

 • พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 • ควบคุมกิจกรรมที่สำคัญขององค์กรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน COSO
 • จัดทำฐานข้อมูลและการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO


บริหารบริษัทในเครือ

 • บริหารจัดการบริษัทในเครือให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มบริษัทและภายในกลุ่ม ปตท.
 • ผลักดันและสนับสนุนบริษัทในเครือนำ Way of Conduct ไปปฏิบัติ
 • ติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ และนำเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง


งานอื่นๆ

 • จัดทำงบประมาณประจำปีของ ฝกพ.
 • ควบคุม ดูแลการจัดทำ ISO และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฝกพ.
 • ประสานงานกับฝ่ายบริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และฝ่ายและและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท. และนำเสนอผู้บริหาร
 • อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย


 

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์และจัดทำประมาณการ Financial Projection ในแต่ละ Scenario / วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง / มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Feasibility และการบัญชีในเบื้องต้น
 • มีความสามารถในการสรุปผลการวิเคราะห์ นำเสนอทางเลือก จัดทำรูปแบบการนำเสนอ Powerpoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อผลสำเร็จของงาน
 • แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) Score: 500+
Apply for this position

พนักงานการตลาดและบริหารงานขาย

 Pin  จตุจักร, กรุงเทพฯ
 
Clock  งานเต็มเวลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานวางแผนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 • วิเคราะห์พฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้า และปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการ
 • กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
 • พัฒนากลยุทธ์งานขาย พื้นที่เช่า พื้นที่กิจกรรม และธุรกิจบริหารทรัพยากรกายภาพ
 • จัดทำแผนส่งเสริมการตลาด จัดทำ CRM จัดทำสื่อ สร้าง Branding ให้ทุกกลุ่มธุรกิจ
 • จัดทำฐานข้อมูลค่าเช่า ค่าบริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ราคาค่าเช่า ค่าบริการ และอื่นๆ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

งานบริหารจัดการลูกค้า

 • จัดทำฐานข้อมูลผู้เช่า พื้นที่ร้านค้า และอื่นๆ
 • นำเสนอราคาและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า
 • จัดหาผู้เช่าและขายพื้นที่เช่าสำนักงาน พื้นที่กิจกรรม และพื้นที่บริการพิเศษของศูนย์ฯ
 • จัดหาลูกค้างานบริหารทรัพยากรกายภาพ
 • จัดทำและบริหารสัญญาต่างๆ ของลูกค้า และสัญญาบริหารทรัพยากรกายภาพ

งานบริหารจัดการคู่ค้า

 • ประสานงานคู่ค้า และร่วมมือพัฒนาคู่ค้า
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
 • วิเคราะห์คู่ค้าทางธุรกิจ

งานอื่นๆ

 • นำเสนอข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานให้เช่าให้คนในองค์กรได้รับทราบ
 • จัดหาอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด
 • ปรับปรุงระบบการขาย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริหารจัดการระบบ SAP RE Module ให้ update ข้อมูลสัญญารายได้อย่างสม่ำเสมอ
 • ศึกษาเครื่องมือทางวิชาการเพื่อสร้างแนวทางพัฒนางานบริหารทรัพยากรกายภาพ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน การตลาดและการขาย
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการนำเสนอ
 • แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) Score: 500+

 

Apply for this position

พนักงานการเงินและงบประมาณ

Pin  จตุจักร, กรุงเทพฯ
 
Clock  งานเต็มเวลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานประมาณการกระแสเงินสดและบริหารเงินสด

 • จัดทำงบประมาณกระแสเงินสดล่วงหน้าในระยะเวลา 12 เดือน
 • จัดทำการประมาณการเงินสดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
 • บริหารจัดการเงินสด ประมาณการรับจ่ายเงินสด ตรวจสอบเงินสดและแผนการใช้เงินสด
 • จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน และการหมุนเวียนกระแสเงินสดของบริษัทฯ รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำข้อมูล Cashflow Projection เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการเงิน
 • ติดตามและนำเสนอสถานการณ์เศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาดการเงิน

งานจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น

 • คำนวณ และสรุปข้อมูลจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น
 • แจ้งแผนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 • จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น และประสานงาานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานจัดหาและบริหารเงินกู้

 • จัดเตรียมเอกสารในการจัดหาเงินกู้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการใช้เงินลงทุนระยะสั้น และระยะยาว
 • จัดทำเอกสารปะรกอบการเบิกจ่ายเงินกู้ ชำระเงินกู้ และชำระดอกเบี้ย รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้ได้ถูกต้อง
 • ศึกษาและติดตามเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ จัดหาแหล่งเงินททุนใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

งานบริหารจัดการทำประกันภัย

 • รวบรวมข้อมูลการจัดทำประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อตั้งงบประมาณประจำปี
 • จัดทำและต่ออายุประกันภัย รวมทั้งดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
 • ประสานงานกับผู้รับทำและตัวแทนประกันภัย เช่น จัดทำประกันภัย ต่อรองเงื่อนไขการประกันภัย เรียกร้องสินไหมทดแทน เป็นต้น
 • ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารประกันภัย

งานงบประมาณ

 • วิเคราะห์ความต้องการใช้งบประมาณของบริษัทฯ และจัดทำงบประมาณประจำปี
 • ติดตามและจัดทำรายงานการใช้งบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและติดตามการจองวงเงินการใช้งบประมาณเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
 • บริหารฐานข้อมูลงบประมาณทั้งหมดในระบบ SAP CO Module

งานอื่นๆ

 • ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลเก็บรักษาหลักประกันของบริษัทฯ / Bank Guarantee
 • บริหารและจัดเก็บหลักประกันสัญญา
 • คำนวณค่าปรับกรณีลูกหนี้ชำระเงินเกินกว่ากำหนด
 • ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อออกหลักประกัน (Bank Guarantee)
 • รวบรวมและนำส่งรายงานทางการเงินรายเดือน ส่งให้ปตท.ตามนโยบาย PTT Way of Conduct
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน จัดหาและบริหารเงินกู้, บริหารจัดการงานประกันภัย, งบประมาณบริษัท, บริหารเงินสด
 • มีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากและซับซ้อน, สามารถใช้ระบบ SAP ได้
 • แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) Score: 500+

 

Apply for this position