EncoEnCo

EnCo Buildings

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารยั่งยืน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสูง และยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้