EncoTRPH

About EnCo

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นฝ่ายละ 50%

วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : วันที่ 11 สิงหาคม 2547 ทุนจดทะเบียน: 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
ประธานกรรมการ
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ
กรรมการ
นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
กรรมการ
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
กรรมการ
นายประกาศ ชูศักดิ์
กรรมการ
นายธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์
กรรมการ
นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ
กรรมการ
นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ
กรรมการและเลขานุการ
นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวสิริกัญญา จวบสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ
นายตฤณ วสุวานิช
รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
และพัฒนาโครงการ
นายเลิศศักดิ์ พรนพรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์
นายธีระพัฒน์ แสวงกิจ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี
และสนับสนุนธุรกิจ