EncoEnCo

About EnCo

นโยบายการบริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากรทางกายภาพ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ระบบบริหาร EnCo) ในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าและวัฏจักรธุรกิจ เพื่อให้องค์กรดำเนินการได้สอดคล้องตามกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมายโดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น และปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐานสากลพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง!

 • ส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ระบบงานดิจิทัล ร่วมกันการใช้เครื่องมือด้านการเพิ่มผลผลิต โดยติดตามและปรับปรุงพัฒนางานต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตามระบบบริหาร EnCo

 • ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ป้องกันความสูญเสีย จากอุบัติการณ์ ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ผู้เช่า ลูกค้า เป็นต้น รวมถึงปกป้ององค์กรจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ภัยจากโรคติดต่อ และภัยอื่น ๆ ด้วยการบริหารความเสี่ยง และระบบจัดการเชิงป้องกันที่เข้มงวด เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง

 • ปกป้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ

 • สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการมุ่งหวังสู่เป้าหมายการลดคาร์บอนเป็นศูนย์

 • สร้างความตระหนักรู้ สื่อสาร รวมทั้งเปิดเผย นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และประสิทธิผล ของระบบบริหาร EnCo ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างโปร่งใส รวมถึงรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน

พนักงานและบุคลากรที่ดำเนินงานในนามขององค์กรทุกคนต้องเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตามค่านิยม SPIRIT โดยมีการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง จัดการองค์ความรู้ อย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์

EnCo Net-Zero Commitment

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นความท้าทายสำคัญของมนุษยชาติ และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน บริษัท EnCo จึงมีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อย GHG ลง 15% ในปี 2030 พร้อมมุ่งสู่ Net Zero Emissions ภายใน ปี 2050 ผ่านกลยุทธ์ 3P Decarbonization Pathway เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะการแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย

 1. Pursuit of Lower Emission
 2. Portfolio Transformation
 3. Partnership with Nature and Society

15% of GHG emissions reduction by 2030 from a 2020 base year. ลดการปล่อย GHG ลง 15% ในปี 2030 (เทียบกับปี 2020)

To achieve net zero emissions by 2050 มุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050

ลดการปล่อย GHG ลง 15% ในปี 2030 พร้อมมุ่งสู่ Net Zero Emissions ภายในปี 2050 ผ่านกลยุทธ์ 3P Decarbonization Pathway
Pursuit of Lower Emission

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้มากที่สุด ผ่านการดำเนินโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน และ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต

Portfolio Transformation

ปรับแผนการลงทุนสู่อนาคตและธุรกิจใหม่ เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน, ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

Partnership with Nature and Society

เพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ผ่านการปลูกป่า ประกอบด้วย บำรุงรักษาป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดยที่ผ่านมา EnCo มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ 3P Decarbonization Pathway ดังกล่าว ประกอบด้วย

กลยุทธ์ มาตรการ การดำเนินการ
Pursuit of Lower Emission Energy Efficiency
 • อาคาร ศูนย์ Energy Complex ได้รับรอง LEED Platinum จาก U.S. Green Building Council เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องตาม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ผนังกระจกที่สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ ช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างลง และเป็นกระจก 2 ชั้นที่บรรจุก๊าซเฉื่อยไว้ตรงกลาง (Insulated Glass Units : IGU) ช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่อาคาร
 • การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจความเข้มของแสง (Light Sensor) ร่วมกับระบบปิดไฟหรือหรี่ไฟอัตโนมัติ (Automatic Dimmer) ให้กับโคมไฟบริเวณพื้นที่ริมกระจก ช่วยประหยัดพลังงาน
 • การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า (Variable Speed Drive : VSD) ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ทั้งในระบบปั๊มน้ำ ระบบพัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
  Renewable Energy
 • บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าและ พลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ในการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ในการดำเนินโครงการติดตั้ง Solar Cell ระยะเวลา 15 ปี ณ บริเวณหลังคาอาคารจอดรถ 1 อาคารจอดรถ 2 และอาคารจอดรถ EV รวมถึงบริเวณหลังคา EnTer อาคาร B
 • มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic Cell) บริเวณ THE EnCony Residential Hotel
 • การติดตั้งต้นไม้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Tree: The Power of the Wind) ไว้ภายในศูนย์ Energy Complexสามารถผลิตไฟฟ้า โดยมีการใช้กลไกราคาคาร์บอน (Internal Carbon Price: ICP) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน Wind Tree
  GHG reduction Project/ Carbon Credit
 • การพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง (Replacement of Existing Chiller with High Efficiency Chiller) จำนวน 7 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม โดยคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้ 155 tCO2e ต่อปี ซึ่งโครงการได้ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) (T-VER) เมื่อปี 2566
 • โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก การผลิตไฟฟ้าจากมอเตอร์ลิฟท์ด้วยโมดูลผลิตไฟฟ้าย้อนกลับอัจฉริยะ (Regim) สามรถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 69.464 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Low Emission Support Scheme : Less จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อปี 2566
 • โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมเปลี่ยนรถยนต์โดยสารสันดาปภายในเป็นรถยนต์โดยสารไฟฟ้า (E-Bus) สามรถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 13.992 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Low Emission Support Scheme : Less จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อปี 2565
 • โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 26.852 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Low Emission Support Scheme : Less จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อปี 2563
Portfolio Transformation เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน, ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
 • บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท อรุณพลัส จำ กัด (ARUN+) ในการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (E-Bus) จำนวน 5 คัน มาให้บริการ พนักงานภาย และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ ภายในศูนย์ Energy Complex
 • การติดตั้ง EV Charger ในพื้นที่ ศูนย์ Energy Complex และ THE EnCony Residential Hotel เพื่อรองรับการใช้รถไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
Partnership with Nature and Society เพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ผ่านการปลูกป่า ประกอบด้วย บำรุงรักษาป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • ศูนย์ Energy Complex มีการออกแบบให้มีพื้นที่โล่ง และมีพื้นที่สีเขียว รวมสูงกว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 287%

ภาพเปรียบเทียบ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บริษัท EnCo ปี ค.ศ. 2022 เทียบกับ ปีฐาน ค.ศ. 2020

target

ระบบขนส่งที่เป็นมิตรการเดินทางที่สะดวกสบาย

มีการจัดโซนและบริการในการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้อาคารอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอาคารจอดรถยนต์ ลานจอดรถจักรยาน รถรับ-ส่งพนักงาน (PTT Group EV Bus) บริการรับ-ส่งระหว่างศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร รวมทั้งมีจุดบริการเรียกรถแท็กซี่ ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

อาคารจอดรถและลานจอดรถจักรยาน

อาคารจอดรถ 2 อาคาร ที่รองรับรถยนต์ได้กว่า 2,500 คัน โดยเป็นการจอดรถภายในอาคารทั้งหมด ซึ่งทำให้สามารถลดความร้อนสะสมจากรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีลานจอดรถจักรยานอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมการใช้รถจักรยานในการเดินทางมาทำงาน โดยจุดจอดจักรยาน ได้แก่ ข้างอาคารจอดรถ P2 บริเวณ Loading B บริเวณลานพระพรหม

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงครบวงจร

ถึงแม้ว่าศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จะเป็นอาคารสูง แต่ผู้ใช้อาคารสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ เนื่องจากมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกพื้นที่ในอาคาร ซึ่งระบบต่าง ๆ ประกอบด้วย

• ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ชนิดตรวจจับควัน (Smoke Detector) ซึ่งทำงานได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ในอาคาร

• ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ออกแบบตามมาตรฐาน NFPA 14

• ระบบฉีดน้ำดับเพลิงจากเพดานห้องแบบอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ออกแบบตามมาตรฐาน NFPA 13

• ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ FM-200 สำหรับห้องไฟฟ้าหลักและห้องเครื่องลิฟต์ของอาคาร

• ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ที่แยกสำหรับอาคารส่วน Low Zone และ High Zone

• ถังน้ำสำรองดับเพลิง มีปริมาณน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงต่อเนื่องได้นานถึง 60 นาทีตามมาตรฐาน NFPA 5000 ซึ่งสูงกว่าที่กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กำหนดไว้ที่ 30 นาที

ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม

อีกหนึ่งความสบายใจสำหรับผู้ใช้ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกระทรวงพลังงานและบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นับเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีระบบรักษาความปลอดภัยทุกจุดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่

• ระบบ X-Ray สิ่งของต้องสงสัย

• ระบบตรวจโลหะ (Metal Detector) และระบบตรวจการเข้า-ออกอาคารสำนักงาน (Access Control)

• ระบบ Access Control เพื่อใช้ขึ้นลิฟต์และเข้าภายในแต่ละสำนักงาน

• ระบบ Access Control เพื่อนำรถเข้า-ออกอาคารจอดรถ

• ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพภายในและภายนอกอาคาร

• ระบบตรวจสอบประตูหนีไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ไม่เพียงคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคารทั่วไป แต่ยังคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเช่นกัน อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการด้านร่างกาย ทั้งป้ายแสดง ทางลาด ลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ประตู ห้องน้ำ ทางเข้าอาคาร ทางเดินและทางเชื่อมระหว่างอาคาร และพื้นผิวต่างระดับ เป็นต้น

การให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ไปส่งพนักงานหญิงที่รถ

เพื่อเป็นบริการเสริมด้านความปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 22.00 น. พนักงานหญิงที่ประสงค์ให้ รปภ. หญิงไปส่งที่ที่จอดรถ(ภายในศูนย์ฯ) สามารถแจ้งขอใช้บริการได้ที่ป้อม รปภ.ทางเข้า-ออก ของอาคารจอดรถ P1 และ P2

การบันทึกข้อมูลรถแท็กซี่

ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรถแท็กซี่ บริเวณจุดเรียกแท็กซี่หน้าอาคาร A และอาคาร B เพื่อติดตามทรัพย์สินในกรณีที่ผู้โดยสารลืมไว้ในรถ ระหว่างเวลา 8.00 – 22.00 น.